-->

Transparència

L'Organització

El Banc dels Aliments és una fundació sense ànim de lucre, dotada d'una organització basada fonamentalment en voluntariat, amb l’objectiu de captar aliments evitant que es malbaratin i distribuint-los de manera digna i eficaç, amb les mínimes despeses possibles i amb absoluta transparència cap a les institucions, empreses i ciutadania.

La Fundació Privada Banc dels Aliments

Va ser constituïda el maig de 1987 i consta inscrita com a fundació benèfica sense ànim de lucre, de tipus assistencial, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 324.

La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de vint-i-tres de desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, atès que compleix tots els requisits establerts a l'article 3 de l'esmentada Llei i, per tant, es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge, segons estableix l'article 16 de l'esmentada Llei.

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d'administració de la Fundació Banc dels Aliments, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per la consecució del fins fundacionals.

Està constituït per un President, un vicepresident, un secretari i entre dos i quinze vocals. El Patronat pot anomenar un Director/a que desenvolupi la direcció executiva del Banc dels Aliments. El membres del Patronat .

Presidenta

Roser Brutau i Basté

 • Formació en Secretariat Internacional de Direcció.
 • Presidenta des de novembre de 2017.
 • Anteriorment va exercir de Vice-presidenta des de l'any 2014 i anteriorment com a Secretaria de la Fundació des de 1999.

Secretari

Lluís Saura Lluvià (amb veu però sense vot al no ser patró)

 • Advocat.
 • Magistrat en excedència voluntària.

Vocals

Josep Mª Bonmatí i Pérez

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Diplomat en Direcció d'Empreses per l'IESE.
 • Director General d'AECOC (l'associació de fabricants i distribuïdors).
 • Membre del Comitè Organitzador de Alimentaria.
 • Membre del Patronat Fundació La Fageda.

Lluís Carulla Font

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques. Alta Direcció IESE.
 • Ex-President d'AGROLIMEN.
 • Membre del Consell Assessor del Banc de Santander a Catalunya. Conseller de BANIF.

Antoni Llorens Tubau

 • Enginyer Industrial, MBA pel IESE.
 • President – Director General de SERUNION.
 • President de F.E.A.D.R.S.
 • President de Restaurama (Saló de la Fira Alimentària). Membre del Cté Organitzador d'Alimentària.
 • President de Fundació Prevent, Patró de la Fundación d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

David Murillo-Bonvehí

 • Investigador en l'àrea d'innovació social.
 • Doctor en sociologia (UB)
 • Llicenciat en Administració d'Empreses (UB) i Humanitats (UOC)
 • Professor del departament de Ciències Socials d'ESADE.

Jaume Pagès Fita

 • Mestre de Primària i Doctor Enginyer Industrial.
 • Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (1994- 2002)
 • Conseller Delegat de Universia (2004-2016)
 • Fundador i President (fins 2015 i des d'aleshores Vice-President) de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB).
 • Jubilat.

Javier Riera-Marsà Bonmatí

 • Llicenciat & MBA per ESADE.
 • President de Representaciones IMCO y RADAR PROCESS S.L.
 • President del Comitè Organitzador del SALÓ HISPACK.
 • Vicepresident de l'ASOCIACIÓN GRAPHISPACK.

María Viñas Pich

 • Llicenciada en Treball Social.
 • Presidenta de la Fundació Maria Raventós.
 • Patrona delegada de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU.
 • Professora del Postgrau "Cultura de pau i cohesió social", de la Universitat de Barcelona-IL3.

L'Equip

Director

Lluís Fatjó-Vilas direccio@bancdelsaliments.org

És el responsable de la implementació al Banc dels Aliments de l’estratègia definida pel Patronat; presenta al Patronat i executa, un cop aprovat el Pressupost anual i vetlla perquè tots els voluntaris i empleats que formen l’estructura organitzativa del BdA, funcionin de manera coordinada per aconseguir els objectius fixats.

Sots-Director

Ramon Talamàs empreses@bancdelsaliments.org

Responsable de la Captació de Recursos. Concretament analitza i coordina l’activitat operativa de tots els departaments implicats en l’entrada d’aliments i de donacions.

Director adjunt

Pere Pujadó pujado@bancdelsaliments.org

Està al càrrec de la supervisió de les comptes financeres i de totes aquelles tasques bàsicament internes que li delegui el Director.

Aprovisionament d’aliments

Pere Nogués aprovisionament6@bancdelsaliments.org

El Departament d’Aprovisionaments gestiona la relació amb la indústria alimentària, tant per possibilitar l’aprofitament d’excedents alimentaris, com per comprar aliments amb les donacions o subvencions econòmiques de ciutadans, empreses i institucions, el que ens possibilita poder en part completar la dieta de les persones a les que van destinats i poder fer entregues regulars a lo llarg de tot l’any. Tanmateix, aquest departament també dinamitza i propulsa activitats i iniciatives que impliquin entrada d’aliments.

Fruites fresques i hortalisses

Montse Raventós aprovisionament@bancdelsaliments.org

Pertany a l’anterior departament i coordina la recepció setmanal de fruita i verdura provinent de la retirada de cooperatives adscrites al programa SERMA, en funció de la disponibilitat i de la demanda de les entitats adherides en aquest Programa.

Recursos econòmics

Joan Bosch recursos@bancdelsaliments.org

S’ocupa d’obtenir recursos econòmics pel funcionament de la Fundació gestionant la tramitació d’ajudes i subvencions dels organismes oficials. També gestionen la relació amb empreses i fundacions per tal de sol·licitar la seva ajuda econòmica, elaborant projectes adequats als seus programes de Responsabilitat Social Corporativa.

Recaptes d'empreses

Amado Joaniquet recaptesempreses@bancdelsaliments.org

Departament que s'encarrega de coordinar totes les accions de recollida d'aliments que s'organitzen al llarg de l'any entre els treballadors d'empreses de tota mena.

Minves

Mariona Bordas supers@bancdelsaliments.org

Gestionen les minves que es produeixen en les cadenes de distribució, posant-les en contacte les entitats socials de la proximitat, per tal de consumir-les en el menor termini possible.

Distribució i Relació amb les Entitats

Carme Costa distribucio@bancdelsaliments.org

Determina i coordina la quantitat i el tipus d'aliments que ha de rebre cada entitat receptora adherida, en funció del nombre i tipologia de les persones ateses a cada centre i de la infraestructura que disposen. Al mateix temps, assessora i dona suport a les entitats, fomentant el treball en xarxa; mantenint un contacte permanent amb totes les entitats a través d'un pla gestionat per l’equip de visitadors amb voluntaris del BdA, que realitzen una ronda de visites anual. També organitzen trobades amb grups d'entitats segons la seva ubicació geogràfica per tal d’afavorir i impulsar bones pràctiques, com són el compartir recursos per guanyar eficiència i impulsar agrupacions d’entitats.

Xarxa de fred

Lluís Costa - Fernando Maristany xarxadefred@bancdelsaliments.org

Departament que gestiona l’aprovisionament i la distribució dels productes refrigerats i congelats i dona suport a la xarxa d’entitats oferint equipaments de fred, per a que els hi permeti repartir productes que ho requereixen. Les entitats interessades en aquests aliments s’han d’adherir a aquest Programa.

Aliments de la Unió Europea

Manel Pujol alimentsue@bancdelsaliments.org

Gestiona els aliments provinents del Programa Europeu d’Ajut a les persones més Desafavorides (FEAD) i coordina la distribució amb les entitats socials receptores, adherides específicament a aquest Programa.

Logística i magatzems

Oriol Dolader logistica@bancdelsaliments.org

Gestiona l’entrada i sortida dels aliments als magatzems del Banc dels Aliments (Motors, ZAL i Mercabarna) i la seva recollida per part de les entitats receptores. Gestiona la flota de vehicles disponible, amb les tasques de suport. S’ocupa de la classificació dels aliments que arriben desclassificats i de la gestió física dels aliments segons la seva naturalesa (secs, frescos, refrigerats o congelats).

Mercabarna

Juan Antonio Martínez mercabarna@bancdelsaliments.org

Des de 2002, el Banc dels Aliments disposa d'un magatzem a Mercabarna, cedit per aquest organisme, que serveix com a centre de recollida, triatge i distribució de les donacions i minves que es produeixen d’aliments frescos de les empreses del recinte. 

Comunicació i mitjans

Belén Giménez comunicacio@bancdelsaliments.org

S'encarrega de difondre i d'informar dels esdeveniments i novetats vinculades al Banc dels Aliments, de la relació amb els mitjans de comunicació, de l'actualització de la web i de la creació de continguts per les campanyes convencionals i digitals, tant en l'àmbit local de la demarcació de Barcelona, com a nivell de Catalunya en coordinació amb la resta de bancs. També gestiona la imatge corporativa del Banc dels Aliments.

Campanyes solidàries

Sabine Hindersin granrecapte@bancdelsaliments.org

S’ocupa de l’organització de les campanyes de recollida d’aliments; especialment les campanyes anuals com el "Gran Recapte d’Aliments a Catalunya" i "La fam no fa vacances" entesa com de promoció de les múltiples iniciatives que es produeixen per la recollida d’aliments. La organització comporta la coordinació amb empreses i cadenes de distribució, amb voluntaris i entitats receptores. Coordinant les accions amb la resta de Bancs dels Aliments de Catalunya.

Delegats/des comarcals

Víctor Pedragosa delegats@bancdelsaliments.org

Fan arribar a les comarques de la demarcació de Barcelona la labor i l’ideari del Banc dels Aliments, alhora que l'apropen a la realitat de cada comarca per, així, millorar la gestió específica a cada territori. Actualment, el Banc dels Aliments està present a totes les comarques barcelonines.

Escoles

Antoni Dolader escoles@bancdelsaliments.org

Promouen la difusió de valors entre les escoles i instituts de Barcelona a través de xerrades sobre malbaratament i pobresa alimentària. Al mateix temps organitzen recaptes als centres escolars i visites al Banc dels Aliments.

Esdeveniments empreses

Ester Carreras eventempreses@bancdelsaliments.org

Responsable d'atendre a les empreses interessades en organitzar visites i/o actes corporatius en benefici del Banc dels Aliments.

Gestió voluntariat i RRHH

Dolors Saries atenciovoluntariat@bancdelsaliments.org

Gestiona la coordinació dels voluntaris que col·laboren de manera regular al Banc dels Aliments. Assigna les tasques d'acord a les necessitats de la Fundació, habilitats, experiència i temps de dedicació que pot aportar cada persona. Realitza el seguiment, formació i suport als voluntaris, des del moment d’arribada a l’Entitat fins després de la seva sortida, fomentant i mantenint l’esperit de col·laboració i treball en equip que es requereix. S’avaluen els riscos laborals, s’estableixen els procediments, es fa un seguiment dels seu compliment i de les necessitats de formació que es requereixen. Així mateix es gestiona el personal que treballa de manera fixe en la plantilla d’empleats del Banc dels Aliments. També regula la col·laboració de les persones que realitzen Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC), que ens deriva la Conselleria de Justícia.

Administració i gestió econòmica

Antonio García Perales administracio@bancdelsaliments.org

Departament encarregat de la gestió econòmica, financera i fiscal de la Fundació. S’ocupa de la comptabilitat, de la confecció de tota la documentació administrativa que s’ha de presentar als diversos organismes, i de la tramitació dels expedients i certificats necessaris, així com dels certificats corresponents a les donacions de particulars per la desgravació fiscal que els hi correspongui.

Centre d’Estudis

Rosa Flos centredestudis@bancdelsaliments.org

Gestiona el coneixement, recopilant i seleccionant informació existent, per a analitzar-la i difondre-la (interna i externament), sobre tres temàtiques diferents: malbaratament alimentari, pobresa alimentària i nutrició sana. Promou la recerca en aquelles qüestions que es consideren prioritàries i col·labora amb altres entitats i organismes que si siguin afins. Representa als quatre BdA de Catalunya en aquestes temàtiques en els organismes institucionals que ens requereixin i en els actes públics en què participem. Inscrit en l'àmbit de FECATBAL (Federació Catalana de Bancs d'Aliments).

Qualitat i Seguretat Alimentària

Mª Teresa Bros qualitat@bancdelsaliments.org

Assegura la qualitat dels aliments consumibles que emmagatzema i distribueix el Banc dels Aliments fins que aquests arriben als beneficiaris. Això es pot aconseguir a través de controls de la qualitat organolèptica dels aliments rebuts, de la data límit de consum dels aliments i, també, de les instal·lacions i prestacions de les entitats receptores homologades pel Banc dels Aliments. S'ocupa també de mantenir en ordre i higiene les zones del magatzem, i vetlla per la bona pràctica del personal del magatzem.

Sistemes informàtics

José Zúñiga josezuni@bancdelsaliments.org

S’ocupa del suport, funcionament i manteniment dels sistema informàtic, de tot allò que té a veure amb el hardware (que s'obté gràcies a les donacions tant de particulars com d’empreses) i el software (també fruit de col•laboracions externes).

Aplicacions i processos

Jordi Batalla jbatalla@bancdelsaliments.org

L'equip s'ocupa de desenvolupar, contractar i gestionar les eines bàsiques per a la gestió global dels diferents processos que implica la activitat del BdA. Es fa un seguiment de les existències d'aliments del BdA, de les seves característiques i caducitats, control d’estocs, entitats subscrites per Programa, persones ateses i necessitats específiques; amb aquestes dades, es planifica les entregues mensuals d'aliments.

Estadístiques

Joan Acosta estudis@bancdelsaliments.org

Responsable de l’elaboració d’estadístiques sobre entrades i sortides d’aliments, capacitats nutritives, preus de mercat, així con estadístiques de consum energètic.

Arxiu

María Elvira Silleras arxiuhistoric@bancdelsaliments.org

Realitza els certificats corresponents a les donacions rebudes perquè les empreses puguin presentar-los i gaudir d'una desgravació fiscal.

Manteniment

José Muñoz

Secretaria

Anna Mª Pérez info@bancdelsaliments.org

Recepció i centraleta

- recepcio@bancdelsaliments.org

Economia i finances

Apartat on trobar tots el documents relatius a l'activitat econòmica de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, com el pressupostos anuals o els comptes. Els comptes del Banc dels Aliments estan auditats per RSM Spain Auditores i es presenten al Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Sostenibilitat

La principal missió de la Fundació del Banc dels Aliments de Barcelona es combatre el malbaratament alimentari a través de l'aprofitament dels aliments perfectament consumibles però, tot i estar en perfectes condicions, poden acabar convertits en residus. Per a dur a terme aquesta tasca el Banc dels Aliments col·labora amb diferents agents com altres entitats, empreses o administracions compromesos amb l’economia circular i la gestió sostenible. En aquest apartat trobareu documents derivats d'aquestes col·laboracions.