-->

Transparència

L'Organització

El Banc dels Aliments és una fundació sense ànim de lucre, dotada d'una organització basada fonamentalment en voluntariat, amb l’objectiu de captar aliments evitant que es malbaratin i distribuint-los de manera digna i eficaç, amb les mínimes despeses possibles i amb absoluta transparència cap a les institucions, empreses i ciutadania.

La Fundació Privada Banc dels Aliments

Va ser constituïda el maig de 1987 i consta inscrita com a fundació benèfica sense ànim de lucre, de tipus assistencial, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 324.

La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de vint-i-tres de desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, atès que compleix tots els requisits establerts a l'article 3 de l'esmentada Llei i, per tant, es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge, segons estableix l'article 16 de l'esmentada Llei.

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d'administració de la Fundació Banc dels Aliments, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per la consecució del fins fundacionals.

Està constituït per un President, un vicepresident, un secretari i entre dos i quinze vocals. El Patronat pot anomenar un Director/a que desenvolupi la direcció executiva del Banc dels Aliments. El membres del Patronat .

President

Lluís Fatjó-Vilas Barbat

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques, Polítiques i Comercials.
 • Ex_CEO TNS (Grup Kantar)
 • Darrera data de nomenament: 13/10/2020

Vicepresidenta

Roser Brutau i Basté

 • Formació en Secretariat Internacional de Direcció.
 • Presidenta des de novembre de 2017.
 • Anteriorment va exercir de Vice-presidenta des de l'any 2014 i anteriorment com a Secretaria de la Fundació des de 1999.
 • Darrera data de nomenament: 9/6/2020

Secretari

Lluís Saura Lluvià (amb veu però sense vot al no ser patró)

 • Advocat.
 • Magistrat actualment jubilat

Vocals

Josep Mª Bonmatí i Pérez

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Diplomat en Direcció d'Empreses per l'IESE.
 • Director General d'AECOC (l'associació de fabricants i distribuïdors).
 • Membre del Comitè Organitzador de Alimentaria.
 • Membre del Patronat Fundació La Fageda.
 • Darrera data de nomenament: 29/4/2020

Antoni Llorens Tubau

 • Enginyer Industrial, MBA pel IESE.
 • President – Director General de SERUNION.
 • President de F.E.A.D.R.S.
 • President de Restaurama (Saló de la Fira Alimentària). Membre del Cté Organitzador d'Alimentària.
 • President de Fundació Prevent, Patró de la Fundación d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.
 • Darrera data de nomenament: 11/9/2020

David Murillo-Bonvehí

 • Investigador en l'àrea d'innovació social.
 • Doctor en sociologia (UB)
 • Llicenciat en Administració d'Empreses (UB) i Humanitats (UOC)
 • Professor del departament de Ciències Socials d'ESADE.
 • Darrera data nomenament: 10/4/2018

Jaume Pagès Fita

 • Mestre de Primària i Doctor Enginyer Industrial.
 • Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (1994- 2002)
 • Conseller Delegat de Universia (2004-2016)
 • Fundador i President (fins 2015 i des d'aleshores Vice-President) de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB).
 • Jubilat.
 • Darrera data de nomenament: 10/4/2018

Javier Riera-Marsà Bonmatí

 • Llicenciat & MBA per ESADE.
 • President de Representaciones IMCO y RADAR PROCESS S.L.
 • President del Comitè Organitzador del SALÓ HISPACK.
 • Vicepresident de l'ASOCIACIÓN GRAPHISPACK.
 • Darrera data de nomenament: 11/9/2020

María Viñas Pich

 • Llicenciada en Treball Social.
 • Presidenta de la Fundació Maria Raventós.
 • Patrona delegada de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU.
 • Professora del Postgrau "Cultura de pau i cohesió social", de la Universitat de Barcelona-IL3.
 • Darrera data de nomenament: 10/4/2018

Inés Ferrero Comas

 • Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses - Universitat Ramon Llull
 • Consellera i membre de la Comissió Executiva Idilia Foods
 • Consellera i membre de la Comissió Executiva Inversoras Serge
 • Darrera data de nomenament: 21/2/2022

L'Equip

Aliments de la Unió Europea

Silvia Rodríguez silvia.rodriguez@bancdelsaliments.org

Gestiona els aliments provinents del Programa Europeu d’Ajut a les persones més Desafavorides (FEAD) i coordina la distribució amb les entitats socials receptores, adherides específicament a aquest Programa.

Captació de Recursos i Relació amb els donants

Departament responsable de la captació i atenció dels donants particulars, empreses i institucionals

Direcció

Elisabet Viladomiu elisabet.viladomiu@bancdelsaliments.org

És el responsable de la implementació al Banc dels Aliments de l’estratègia definida pel Patronat; presenta al Patronat i executa, un cop aprovat el Pressupost anual i vetlla perquè tots els voluntaris i empleats que formen l’estructura organitzativa del BdA, funcionin de manera coordinada per aconseguir els objectius fixats.

Organització i Sistemes

Francesc Jiménez francesc.jimenez@bancdelsaliments.org

Departament que inclou les seccions: Definició de funcions i procediments. Sistemes d'informació. Seguretat. Aplicacions i desenvolupaments. Suport informàtic. Entorn web

Donacions d’aliments i sostenibilitat

María Martínez maria.martinez@bancdelsaliments.org

Aquest departament gestiona la relació amb la indústria alimentària, tant per possibilitar l’aprofitament d’excedents alimentaris, com per comprar aliments amb les donacions o subvencions econòmiques de ciutadans, empreses i institucions, el que ens possibilita poder en part completar la dieta de les persones a les que van destinats i poder fer entregues regulars a lo llarg de tot l’any. Tanmateix, aquest departament també dinamitza i propulsa activitats i iniciatives que impliquin entrada d’aliments.

Aplicacions i processos

Jordi Batalla jordi.batalla@bancdelsaliments.org

L'equip s'ocupa de desenvolupar, contractar i gestionar les eines bàsiques per a la gestió global dels diferents processos que implica la activitat del BdA. Es fa un seguiment de les existències d'aliments del BdA, de les seves característiques i caducitats, control d’estocs, entitats subscrites per Programa, persones ateses i necessitats específiques; amb aquestes dades, es planifica les entregues mensuals d'aliments.

Delegats/des comarcals

Víctor Pedragosa victor.pedragosa@bancdelsaliments.org

Fan arribar a les comarques de la demarcació de Barcelona la labor i l’ideari del Banc dels Aliments, alhora que l'apropen a la realitat de cada comarca per, així, millorar la gestió específica a cada territori. Actualment, el Banc dels Aliments està present a totes les comarques barcelonines.

Centres Educatius

M.À. Miralpeix, F. Mollà, A. Parellada i Q. Lázaro centreseducatius@bancdelsaliments.org

Promouen la difusió dels valors del Banc dels Aliments en els centres educatius: La Sostenibilitat: la lluita contra el malbaratament alimentari. La Solidaritat: el dret a una alimentació sana i saludable per a tothom.

Centre d’Estudis

Monserrat Rivero montse.rivero@bancdelsaliments.org

Gestiona el coneixement, recopilant i seleccionant informació existent, per a analitzar-la i difondre-la (interna i externament), sobre tres temàtiques diferents: malbaratament alimentari, pobresa alimentària i nutrició sana. Promou la recerca en aquelles qüestions que es consideren prioritàries i col·labora amb altres entitats i organismes que si siguin afins. Representa als quatre BdA de Catalunya en aquestes temàtiques en els organismes institucionals que ens requereixin i en els actes públics en què participem. Inscrit en l'àmbit de FECATBAL (Federació Catalana de Bancs d'Aliments).

Entorn web

Anna Mestre anna.mestre@bancdelsaliments.org

Aplicacions entorn web

Comunicació i mitjans

Núria Iglesias nuria.iglesias@bancdelsaliments.org

Departament que s'encarrega de difondre i d'informar dels esdeveniments i novetats vinculades al Banc dels Aliments, de la relació amb els mitjans de comunicació, de l'actualització de la web i de la creació de continguts per les campanyes convencionals i digitals, tant en l'àmbit local de la demarcació de Barcelona, com a nivell de Catalunya en coordinació amb la resta de bancs. També gestiona la imatge corporativa del Banc dels Aliments.

Distribució i Relació amb les Entitats

Carme Costa carme.costa@bancdelsaliments.org

Departament que determina i coordina la quantitat i el tipus d'aliments que ha de rebre cada entitat receptora adherida, en funció del nombre i tipologia de les persones ateses a cada centre i de la infraestructura que disposen. Al mateix temps, assessora i dona suport a les entitats, fomentant el treball en xarxa; mantenint un contacte permanent amb totes les entitats a través d'un pla gestionat per l’equip de visitadors amb voluntaris del BdA, que realitzen una ronda de visites anual. També organitzen trobades amb grups d'entitats segons la seva ubicació geogràfica per tal d’afavorir i impulsar bones pràctiques, com són el compartir recursos per guanyar eficiència i impulsar agrupacions d’entitats.

Comunicacions i Sistemes BdA

Jordi Ferreté jordi.ferrete@bancdelsaliments.org

S’ocupa del suport, funcionament i manteniment dels sistema informàtic, de tot allò que té a veure amb el hardware (que s'obté gràcies a les donacions tant de particulars com d’empreses) i el software (també fruit de col•laboracions externes).

Estadístiques

Joan Acosta joan.acosta@bancdelsaliments.org

Responsable de l’elaboració d’estadístiques sobre entrades i sortides d’aliments, capacitats nutritives, preus de mercat, així con estadístiques de consum energètic.

Foodback

Uwe Gehrig i Anna Alabau mercabarna@bancdelsaliments.org

Des de 2002, el Banc dels Aliments disposa d'un magatzem a Mercabarna, cedit per aquest organisme, que serveix com a centre de recollida, triatge i distribució de les donacions i minves que es produeixen d’aliments frescos de les empreses del recinte. 

Esdeveniments empreses

Ester Carreras ester.carreras@bancdelsaliments.org

Responsable d'atendre a les empreses interessades en organitzar visites i/o actes corporatius en benefici del Banc dels Aliments.

Organització i procediments

Josep Fernández josep.fernandez@bancdelsaliments.org

Anàlisi funcional i descripció de processos

Administració i gestió econòmica

Antonio García Perales antonio.garcia@bancdelsaliments.org

Departament encarregat de la gestió econòmica, financera i fiscal de la Fundació. S’ocupa de la comptabilitat, de la confecció de tota la documentació administrativa que s’ha de presentar als diversos organismes, i de la tramitació dels expedients i certificats necessaris, així com dels certificats corresponents a les donacions de particulars per la desgravació fiscal que els hi correspongui.

Màrqueting i Campanyes solidàries

Departament que s’ocupa de l’organització de les campanyes de recollida d’aliments; especialment les campanyes anuals com el "Gran Recapte d’Aliments a Catalunya" i "La fam no fa vacances" entesa com de promoció de les múltiples iniciatives que es produeixen per la recollida d’aliments. La organització comporta la coordinació amb empreses i cadenes de distribució, amb voluntaris i entitats receptores. Coordinant les accions amb la resta de Bancs dels Aliments de Catalunya.

Fruites fresques i hortalisses

Montse Raventós montse.raventos@bancdelsaliments.org

Pertany a l’anterior departament i coordina la recepció setmanal de fruita i verdura provinent de la retirada de cooperatives adscrites al programa SERMA, en funció de la disponibilitat i de la demanda de les entitats adherides en aquest Programa.

Logística i magatzems

Oriol Dolader oriol.dolader@bancdelsaliments.org

Departament que gestiona l’entrada i sortida dels aliments als magatzems del Banc dels Aliments (Motors, ZAL i Mercabarna) i la seva recollida per part de les entitats receptores. Gestiona la flota de vehicles disponible, amb les tasques de suport. S’ocupa de la classificació dels aliments que arriben desclassificats i de la gestió física dels aliments segons la seva naturalesa (secs, frescos, refrigerats o congelats).

Recursos econòmics

Laura Soplón laura.soplon@bancdelsaliments.org

S’ocupa d’obtenir recursos econòmics pel funcionament de la Fundació gestionant la tramitació d’ajudes i subvencions dels organismes oficials. També gestionen la relació amb empreses i fundacions per tal de sol·licitar la seva ajuda econòmica, elaborant projectes adequats als seus programes de Responsabilitat Social Corporativa.

Gestió voluntariat i RRHH

Dolors Saries atenciovoluntariat@bancdelsaliments.org

Gestiona la coordinació dels voluntaris que col·laboren de manera regular al Banc dels Aliments. Assigna les tasques d'acord a les necessitats de la Fundació, habilitats, experiència i temps de dedicació que pot aportar cada persona. Realitza el seguiment, formació i suport als voluntaris, des del moment d’arribada a l’Entitat fins després de la seva sortida, fomentant i mantenint l’esperit de col·laboració i treball en equip que es requereix. S’avaluen els riscos laborals, s’estableixen els procediments, es fa un seguiment dels seu compliment i de les necessitats de formació que es requereixen. Així mateix es gestiona el personal que treballa de manera fixe en la plantilla d’empleats del Banc dels Aliments. També regula la col·laboració de les persones que realitzen Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC), que ens deriva la Conselleria de Justícia.

Qualitat i Seguretat Alimentària

Daniel Borrell daniel.borrell@bancdelsaliments.org

Departament que garanteix la qualitat dels aliments consumibles que emmagatzema i distribueix el Banc dels Aliments fins que aquests arriben als beneficiaris. Això es pot aconseguir a través de controls de la qualitat organolèptica dels aliments rebuts, de la data límit de consum dels aliments i, també, de les instal·lacions i prestacions de les entitats receptores homologades pel Banc dels Aliments. S'ocupa també de mantenir en ordre i higiene les zones del magatzem, i vetlla per la bona pràctica del personal del magatzem.

Minves

Mariona Bordas mariona.bordas@bancdelsaliments.org

Gestionen les minves que es produeixen en les cadenes de distribució, posant-les en contacte les entitats socials de la proximitat, per tal de consumir-les en el menor termini possible.

Xarxa de fred

Fernando Maristany xarxadefred@bancdelsaliments.org

Departament que gestiona l’aprovisionament i la distribució dels productes refrigerats i congelats i dona suport a la xarxa d’entitats oferint equipaments de fred, per a que els hi permeti repartir productes que ho requereixen. Les entitats interessades en aquests aliments s’han d’adherir a aquest Programa.

Secretaria

Anna Mª Pérez info@bancdelsaliments.org

Recepció i centraleta

Esther Mora esther.mora@bancdelsaliments.org

Arxiu

arxiuhistoric@bancdelsaliments.org

Responsables de recopilar, classificar i arxivar tota la documentació física o virtual de l'activitat del BdA.

Manteniment

José Muñoz

Sostenibilitat

La principal missió de la Fundació del Banc dels Aliments de Barcelona es combatre el malbaratament alimentari a través de l'aprofitament dels aliments perfectament consumibles però, tot i estar en perfectes condicions, poden acabar convertits en residus. Per a dur a terme aquesta tasca el Banc dels Aliments col·labora amb diferents agents com altres entitats, empreses o administracions compromesos amb l’economia circular i la gestió sostenible. En aquest apartat trobareu documents derivats d'aquestes col·laboracions.