-->

A fi d’estabilitzar els mercats i mantenir un nivell de rendibilitat pels agricultors, la U.E. subvenciona la retirada de fruites i hortalisses si es destinen a altres usos al marge del mercat. Entre ells, i el més important, és l’ajut humanitari per fer la distribució gratuïta a través de les organitzacions solidàries.

La U.E. fomenta la concentració de l'oferta i la comercialització proporcionant ajuts per la creació d' Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH).

Entre les principals ajudes l’administració els hi aprova un programa operatiu que pot incloure edificis, maquinària, actuacions mediambientals etc. i també les retirades.

La quantitat de fruites i hortalisses que una OPFH pot destinat a retirades té un límit del 5% dels quilos que ha comercialitzat en les tres campanyes anteriors el que significa grans volums disponibles.

El preu de retirada és fixat per la U.E. per cada producte afegint un complement per la classificació, l’envasament i el transport.

Les condicions mínimes que han de complir les fruites i hortalisses destinades a les organitzacions benèfiques són de qualitat II o superior, calibrada i entregada en caixes de menys de 25 Kg, que portin l’emblema europeu juntament amb la menció “PRODUCTO DESTINADO A SU DISTRIBUCION GRATUITA (REGLAMENTO CE Nº 1580/2007)”

Les entitats de repartiment per poder rebre les fruites i hortalisses han de ser autoritzades pel Departament d’Agricultura de la Generalitat que té transferides les competències i en poden rebre un màxim de 500 grams per beneficiari i dia estant obligades a portar una comptabilitat d’existències.

Posat que la majoria dels productes són molt peribles, els que no poden absorbir les entitats són destinats al consum animal o per adobs, en aquest casos les OPFH en reben un 50 % del valor.

La distribució la fa el Banc dels Aliments entre les seves entitats associades, que tenen l'autorització del Departament d’Agricultura.

Tornar al llistat