-->

Programes d'aprofitament

Aprofitant aliments

Retirada de fruites i hortalisses (SERMA)

La U.E. amb la seva Política Agrària Comú, subvenciona la retirada de fruites i hortalisses, tenint com a límit el 5% dels quilos que ha comercialitzat les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH) en les tres campanyes anteriors.

Aquestes subvencions es produeixen per diverses causes, ajudes agràries per producte no acceptat pel mercat per no tenir el calibre adequat, per excedents que es produeixen en els moments de màxima producció, etc. L’ús que se’n fa d’aquests aliments és divers, entre ells una part es destinen a l’ajut humanitari mitjançant organitzacions solidàries; ara bé, donat que els productes són molt peribles, els que no es poden absorbir són destinats al consum animal, per fer adobs o es malmeten.

Una part de la distribució d’aquests aliments la fa el Banc dels Aliments entre les entitats associades.  Les entitats de repartiment per poder rebre les fruites i hortalisses han de ser autoritzades pel Serveis de Regulació de Mercats Agroalimentaris (SERMA), organisme del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que té transferides les competències al respecte. Les entitats en poden rebre un màxim de grams per beneficiari i dia, estant obligades a portar una comptabilitat d’existències.

Tornar